This website is using Cookies to guarantee best service. If you keep on using this website you agree with the use of cookies.

I agree [x]

Central administration av alla medarbetare

Screenshot%202016-08-30%2016.00.26-751606de.png

 

Alla interna och externa medarbetare eller leverantörer administreras centralt i Blue Ant. En uppkoppling till en LDAP-server eller en annan central databas för medarbetare gör det möjligt att löpande synkronisera alla medarbetardata. Till detta hör bland annat helgdagar, semesterledighet, arbetstidsmodeller, interna kostnader, chefer, kvalifikationer och mycket mer. Kostnadshistorik, semestrar och helgdagar bildar en robust plattform för alla projekt, även när de ändras ofta.

Individuella datafält och skärmbilder gör att medarbetarmappen kan skräddarsys och fyllas på efter behov.

Godkännandeprocesser

Screenshot%202016-08-30%2015.38.48-5e621e39.png

 

Det går att definiera olika godkännandeprocesser för hur ni eskar resurser. Du kan till exempel bestämma särskilda tröskelvärden som gäller för ett visst resursbehov, och om linjeansvarig person måste godkänna resursförfrågan.

Dessutom kan resursförfrågningar gällande kompetens göras.

Överblick över alla kapaciteter

Resursbelaeggning%20vs%20raett%20projekt-4839108a.png

 

Med Blue Ant kan du visualisera informationen i olika grupperingar samt från övergripande till detaljerad nivå. En gruppering kan vara portfölj, program, projekt, avdelning eller kund. Dessa ger olika vyer och rapporter över medarbetarnas kapaciteter och tillgänglighet vilket gör att överbelastningar snabbt kan hittas. Det är också enkelt att synliggöra hela arbetsflödet från förfrågningar, bokningar till faktisk användning.

Godkännande av arbetstider och kostnader

Du kan ställa in att alla registrerade arbetstider skall godkännas av projektledare och/eller linjechefer. Därtill går det att genom smarta arbetsflöden hantera utgifter och resekostnader från personer knutna till projektet.

Vill du veta mer?

Läs om Användning

proventis AB

+46 8 291 177
Målargatan 7
111 22 Stockholm
Sweden